• સમય:
  • તારીખ:
  • વિક્રમ સવત : 2072
  • ચોઘડિયુ:
  • હોરા:

Polls of the day

Recent Posts

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥
ૐ પરમાત્માને નમઃ
ભારતની ભાતીગળ સંસ્કૃતિનો આધ્યાત્મિક વિકાસ અને વારસ...

આપણે ત્‍યાં આ તહેવાર સાથે કેરી ખાવાનું મહત્‍વ અનેરૂ છે. આજે ભીમ અગિયારસના દિવસે ઘરે ઘરે રસપૂર...

નથી મફતમાં મળતા રે એના મૂલ ચૂકવવા પડતાં.
સંતને સંતપણા રે...
ભરી બજારે કોઈ વેચાણા. કોઈ તેલ કડા...
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥
दीपज्य...
સત્ય એ જ પરમાત્મા છે. એટલે કે સત્યનું આચરણ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડે છે. આપણા જીવન સંગ્રામમાં મોટા...

Categories

Facebook