• સમય:
  • તારીખ:
  • વૈશાખ વદ 11
  • વિક્રમ સવત : 2072
  • ચોઘડિયુ:
  • હોરા:

Polls of the day

Recent Posts

નથી મફતમાં મળતા રે એના મૂલ ચૂકવવા પડતાં.
સંતને સંતપણા રે...
ભરી બજારે કોઈ વેચાણા. કોઈ તેલ કડા...
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥
दीपज्य...
સત્ય એ જ પરમાત્મા છે. એટલે કે સત્યનું આચરણ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડે છે. આપણા જીવન સંગ્રામમાં મોટા...

બીલીપત્ર શિવલિંગ ઉપર ચડાવવામાં આવે છે. બીલી વૃક્ષના મૂળમાં શિવજીનો વાસ છે, માટે ત...

Categories

Facebook